SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC KLIENTÓW FIRMY RENTROP RENATA SZYMAŃSKA-BAKUŁA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), uprzejmie informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RENTROP Renata Szymańska-Bakuła z siedzibą w Łodzi, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 725-101-65-80, REGON 100113037, z adresem siedziby ul. Budy 13, 91-610 Łódź, zwany dalej RENTROP. RENTROP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez RENTROP w Łodzi podmiotom i organom, którym RENTROP w Łodzi jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5.W związku z przetwarzaniem przez RENTROP w Łodzi Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy RENTROP w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.