Uwarunkowania gwarancyjne.
Obecne warunki gwarancji są przeznaczone do zastosowania na powierzchnię paneli podłogowych ("Produkt") które są wytwarzane i / lub sprzedawane przez firmę ALSAPAN FLOORING® ("Producent") pod znakiem towarowym i / lub
nazwą ALSAPAN FLOORING®, ALSAFLOOR i HOMFLOR bądź inną nazwą lub marką, która jest
zarejestrowana.
1Zakres obowiązywania gwarancji.
Oprócz gwarancji ustawowych, Produkt ma gwarancję w odniesieniu do każdej usterki, wady spowodowanej poprzez wadliwe materiały lub projekt, pod warunkiem, że każdy z punktów przedstawionych poniżej uzyska.
Niniejsza gwarancja umowna ogranicza się do bezpłatnej wymiany (włączając w to koszty transportu) uszkodzonego produktu przez przekazanie identycznego produktu lub jednego z produktów porównywalnej jakości, jeśli identyczny nie jest dostępny. Gwarancja nie obejmuje
kosztów pracy i transportu poniesionych w podnoszeniu i przekazywanie Produktu lub innych powiązanych kosztów (przenoszenie mebli, przemeblowanie, itp.).
Aby zapoznać się z wymogami technicznymi EN13329, prosimy odnieść się do pierwszego dokumentu.
2Czas trwania i rodzaj gwarancji.
Wady muszą być zgłoszone w przeciągu 25 lat rozpoczynając od dnia, w którym produkt został
pierwotnie zakupiony; data ta jest podana na fakturze zakupu pierwotnego konsumenta finalnego, w formie paragonu z kasy fiskalnej faktury wystawionej przez pracownika hurtowni ("Sprzedawca").
Gwarancja powinna jednak funkcjonować na skali ruchomej (rosnąco-malejącej) w celu uwzględnienia zużycia, spowodowanego upływem czasu,
w pomniejszeniu rocznym o 1/25-tą.
Niniejsza gwarancja dotyczy pierwotnego konsumenta finalnego i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
3Ułożenie paneli podłogowych.
Obowiązki Producenta ograniczają się jedynie do dostarczenia produktu, a nie jego ułożenia, wraz z zapewnieniem instrukcji, do jej ułożenia i użytkowania i konserwacji produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak i zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Wszelkie inne
usługi, czy to w odniesieniu do montażu lub innych podjętych działań, prowadzone są z zachowaniem pełnej odpowiedzialności po stronie Nabywcy i / lub konsumenta finalnego.
A zetem, gwarancja nie może odwoływać się do czynności w sytuacji wystąpienia wad, defektów w wyniku wadliwego układania paneli podłogowych, wykonywanych przez konsumenta finalnego i / lub jego / jej dostarczyciela usług. 
Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za końcową kontrolę produktu przed ułożeniem. W konsekwencji, niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie ewidentne wady, jedynie jeśli są one widoczne, gdy produkt nie jest rozpakowany i nie ułożony.
W stosownych przypadkach, nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania procesu układania paneli i niezwłoczne powiadomienie sprzedawcy.
Gdy produkt rozkładany przez profesjonalnego sprzedawcę detalicznego, ten ostatni zobowiązuje się do zainstalowania produktu na jego / jej własną odpowiedzialność, zgodnie z przyjętą praktyką zawodową, przestrzegając przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt zostaje rozłożony i zgodnie z zaleceniami producenta, i przekazanie finalnemu konsumentowi instrukcji dotyczących użytkowania oraz konserwacji produktu.
ALSAPAN FLOORING SAS, ZI, 1 RUE DEL’EUROPE, 67521 MARLENHEIM CEDEX. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany produkcji i informacji na temat produktu w sposób, który będzie dostosowany do paneli podłogowych do obowiązującego prawa i rynku sprzedażowego.
41
4) Zastosowanie gwarancji. 
Aby ubiegać się o wejście w życie gwarancji, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedającym i przedstawić dowodu zakupu (faktura bądź paragon).
Po tym jak produkt został rozłożony, zastosowanie niniejszej gwarancji podlega decyzji producenta, względem tego , czy roszczenie jest w pełni uzasadnione. W związku z tym, producent musi być w stanie dokonać sprawdzenia produktu oraz sporządzić spis zgłoszonych wad. Producent zastrzega sobie prawo do 30-to dniowego terminu sprawdzenia czy dane roszczenie jest uzasadnione, czy też nie, zanim gwarancja znajdzie zastosowane prawne. W tym okresie nabywca – albo w sposób bezpośredni, lub przez dostawcę usług innych firm - nie może dokonywać żadnej wymiany lub naprawy, w przeciwnym razie gwarancja nie miałaby prawnego zastosowania.
Wymiana całości lub części produktu w zastosowaniu niniejszej gwarancji nie może przedłużyć czasu trwania pierwotnej, wiążącej gwarancji.
5) Wyłączenia od umowy. 
Za wyjątkiem wyłączeń odnoszących się do konkretnych okoliczności wymienionych powyżej, kwestie wymienione poniżej są regularnie wyłączone z niniejszej obowiązującej gwarancji:
- Wszelkie wady wynikające z braku poszanowania lub przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji
układania paneli podłogowych lub instrukcjami zawartymi w instrukcji producenta w kwestii użytkowania i / lub konserwacji;
- Jakakolwiek utrata materiału lub niematerialna szkoda poniesiona dalej do wykrycia wady objętej
przez obowiązującą gwarancję umowną;
- Nieprzestrzeganie standardów handlowych, norm, instrukcji technicznych i / lub przepisów prawa oraz regulacji na ten temat, a zwłaszcza bardziej natężone eksploatowanie niniejszych paneli podłogowych niż jest to zalecane dla tej kategorii klasyfikacji;
- Każda wada, która staje się widoczna w następstwie stosowania na Produkt lub kontaktu - (zamierzonego lub
nie) - produktów, które są albo które ogólnie uważa się za szkodliwe;
- Wszelkie wady spowodowane przez zaniedbanie jakiegokolwiek rodzaju lub wystawianie produktu na działanie warunków zewnętrznych mających wpływ na materiał;
- Przedwczesne zużycie powierzchni Produktu, gdzie ta stanowi mniej niż 10% ogólnej powierzchni ustalonej;
- Uszkodzenia spowodowane przez zewnętrzne czynniki agresywne dowolnego rodzaju, zamierzone bądź nie, takie, jak
wykrawanie i niszczenie spowodowane przez obcasy, kontakt i oddziaływanie spowodowane poprzez różnorodne przedmioty, zwłaszcza gdy takie przedmioty są
szpiczaste i / lub ostre; ślady i znaki pozostawione przez meble, owady i / lub zwierzęta domowe;
- Uszkodzenia powstałe w wyniku codziennego użytkowania i / lub skutków działania wody na produkt, w jakiejkolwiek formie;
- Zmiany w kolorze spowodowane przez skutki naturalnego światła i promieniowania ultrafioletowego - jest to naturalne zjawisko, wytwarzania patyny na drewnie - lub jakiekolwiek inne zmiany w połysku lub polerowaniu Produktu;
- Produkty nie opłacone w całości i produkty klasyfikowane jako te drugiej klasy (niższej kategorii) i sprzedawane jako takie.
Nieprzestrzeganie warunków określonych powyżej skutkuje w rozwiązaniu niniejszej umowy w odniesieniu do obowiązującej, wiążącej gwarancji.

Odstąpienie od umowy 

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany w sytuacji, kiedy zwracany towar nie będzie nosił śladów widocznych uszkodzeń i użytkowania. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Zwrotowi podlega wartość zakupionego towaru i koszty wysyłki. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Organizacja transportu w celu zwrotu leży po stronie konsumenta.